Ανθρωπολογικές θεωρίες μάθησης
  • Οι Ανθρωπολογικές Θεωρίες Μάθησης των A. Maslow, C. Rogers, A. Combs
  • Βασικές αρχές για το νέο ρόλο του εκπαιδευτικού
  • Παιδαγωγικές εφαρμογές των ανθρωπολογικών θεωριών μάθησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Ανθρωπολογικές Θεωρίες Μάθησης, A. Maslow, C. Rogers, A. Combs, ρόλος εκπαιδευτικού, Παιδαγωγικές εφαρμογές.