Θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών
 • Βασικές αρχές Θεωρίας Επεξεργασίας Πληροφοριών
 • Μοντέλο Διαδικασίας της Πληροφορίας
 • Μοντέλα νοητικής λειτουργίας
 • Θεωρία αποθήκευσης των πληροφοριών
 • Θεωρία ποιοτικής επεξεργασίας των πληροφοριών
 • Γνωστικές διεργασίες
 • Οι γνώσεις ως δομές σταθεροποιημένες στη «μακροπρόθεσμη μνήμη»
 • Η μνήμη ως κωδικοποίηση
 • Αισθητηριακή Μνήμη
 • Μνήμη Εργασίας
 • Μακρά Μνήμη
 • Τεχνικές και Στρατηγικές Απομνημόνευσης
 • Μηχανική  Απομνημόνευση
 • Η Λήθη
 • Συμβολή στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων
 • Εφαρμογή στο σχεδιασμό υπολογιστικών περιβαλλόντων μάθησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών, Διαδικασία Πληροφορίας, νοητική λειτουργία, αποθήκευση πληροφοριών, ποιοτικής επεξεργασίας πληροφοριών, Γνωστικές διεργασίες, γνώσεις, δομές, μακροπρόθεσμη μνήμη, κωδικοποίηση, Αισθητηριακή Μνήμη, Μνήμη Εργασίας, Μακρά Μνήμη, Απομνημόνευση, Μηχανική  Απομνημόνευση, Λήθη, σχεδιασμός μαθησιακών περιβαλλόντων, σχεδιασμός υπολογιστικών περιβαλλόντων.