Πρότυπα Διδασκαλίας – 2

Οι δύο τρόποι για τη διδασκαλία αξιών - Το μοντέλο Role-playing - To πρότυπο άμεσης διδασκαλίας - Στόχοι - Εξάσκηση - Φάσεις του Μοντέλου: Δομή, Κοινωνικό σύστημα,  Αρχές Αντίδρασης, Εφαρμογή, Επιδράσεις του στη διδασκαλία και ανάπτυξη του νοητικού επίπεδου - Συνολική αποτίμηση – Γιατί προσφἐρεται για εκπαίδευση πολιτών - Στόχοι μοντέλου αξιών - Περιοχές προβλημάτων – Φάσεις: Δομή, Κοινωνικό σύστημα, Αρχές αντίδρασης, Σύστημα υποστήριξης, Επιδράσεις του στη διδασκαλία και ανάπτυξη του νοητικού επιπέδου.

 

Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία αξιών – αξίες - Role-playing - άμεση διδασκαλία - Στόχοι - Εξάσκηση - Φάσεις – Δομή -Κοινωνικό σύστημα - Αρχές Αντίδρασης – Εφαρμογή - Επιδράσεις - διδασκαλία - ανάπτυξη νοητικού επίπεδου– νοητικό επίπεδο - αποτίμηση – εκπαίδευση πολιτών - μοντέλο αξιών - Περιοχές προβλημάτων – προβλήματα – φάσεις -  Σύστημα υποστήριξης.