Μοντέλα Διδασκαλίας με Τεχνολογίες

Mοντέλα Μάθησης και Διδασκαλίας - Εννοιολογικός κύκλος του Mayes - Διαλογικό Μοντέλο της Laurillard - Μοντέλο 5 φάσεων της Salmon και ο η-συντονισμός (Πρόσβαση και Κίνητρο, Online Κοινωνικοποίηση, Ανταλλαγή πληροφορίας, Δόμηση Γνώσης, Ανάπτυξη) - Μοντέλο 5 σταδίων.

 

Λέξεις κλειδιά: Mοντέλα Μάθησης - μοντέλα Διδασκαλίας - Εννοιολογικός κύκλος – κύκλος Mayes - Διαλογικό Μοντέλο - Μοντέλο Laurillard - Μοντέλο φάσεων - μοντέλο Salmon –  η-συντονισμός - πρόσβαση – Κίνητρο - Online Κοινωνικοποίηση – κοινωνικοποίηση - Ανταλλαγή πληροφορίας - Δόμηση Γνώσης - Ανάπτυξη - Μοντέλο 5 σταδίων - στάδια.