Διδακτικά Μοντέλα με ΤΠΕ

Διδακτικό μοντέλο του J. Thomson - Διδακτικό μοντέλο των Stolurow & Davis - Προσομοιώσεις - Απαιτήσεις διδασκαλίας με προσομοιώσεις (Προετοιμασία του Εκπαιδευτικού, Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, Συζήτηση μετά την προσομοίωση) - Διδακτικό μοντέλο για προσομοιώσεις - Αρχές που βρίσκουν εφαρμογή στη διδασκαλία με προσομοίωση - Παραδείγματα - Βιβλιογραφία.

 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτικό μοντέλο - μοντέλο J. Thomson - μοντέλο Stolurow & Davis - Προσομοιώσεις - Απαιτήσεις διδασκαλίας - Προετοιμασία  Εκπαιδευτικού–εκπαιδευτικός - Ενεργητική συμμετοχή – μαθητές – συμμετοχή –Συζήτηση - Παραδείγματα - Βιβλιογραφία.