Πετρώματα - φυσικοί λίθοι - μάρμαρα - αδρανή υλικά

Πετρώματα (δημιουργία-κατηγορίες - βασικά χαρακτηριστικά), Φυσικοί λίθοι (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι), Μάρμαρα (χαρακτηριστικά - ιδιότητες), Αδρανή υλικά (παραγωγή, δειγματοληψία, έλεγχοι, ιδιότητες). 

Λέξεις κλειδιά: πετρώματα, φυσικοί λίθοι, μάρμαρα, ιδιότητες - έλεγχοι δομικών υλικών