Πρωτόκολλα Μεταφοράς

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα πρωτόκολλα μεταφοράς TCP, UDP και ΝΑΤ.

 

Λέξεις Κλειδιά: UDP, TCP, Λειτουργία ΤCP, έλεγχος συμφόρησης, παράθυρο ΤCP

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Πρωτόκολλα Μεταφοράς

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Πρωτόκολλα Μεταφοράς