Εισαγωγή στη χρήση - Βασικότερες συναρτήσεις του Λογισμικού Excel
  1. Θεωρία: Το παράθυρο της εφαρμογής Excel, εισαγωγή δεδομένων στα κελιά, μορφοποίηση κελιών
  2. Θεωρία: οι βασικότερες συναρτήσεις του λογισμικού Excel
  3. Ασκήσεις: ερωτήσεις, κείμενο

Λέξεις Κλειδιά: Excel, openOffice.org Calc, δημιουργία πινάκων, εισαγωγή δεδομένων στα κελιά, μορφοποίηση κελιών, συναρτήσεις του λογισμικού Excel