Οργάνωση κα Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων σε Πληροφοριακά Συστήματα

Υπολογιστικό Φύλλο, Βάση Δεδομένων, Πολυμεσική Εφαρμογή, Χωρικά – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Τελικό Προϊόν σε Περιβαλλοντικές Δράσεις

 

Λέξεις Κλειδιά: Υπολογιστικά Φύλλα, Βάση Δεδομένων, Πολυμεσικές Εφαρμογές, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Βιβλίο