Οργάνωση του μαθήματος της λογοτεχνίας

Στην εν λόγω ενότητα προτείνονται δύο παιδαγωγικές μέθοδοι για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο: η διδασκαλία σε ομάδες και η μέθοδος project. Επιπλέον, προτείνονται τρεις φάσεις διδασκαλίας για κάθε διδακτική ενότητα (πριν από την ανάγνωση, ανάγνωση-παρουσίαση, μετά την ανάγνωση), οι οποίες αναλύονται σημείο προς σημείο.

 

Λέξεις κλειδιά: μεθόδευση διδασκαλίας, διδασκαλία σε ομάδες, μέθοδος project