Πηγές του Δικαίου
  • Σύνταγμα.
  • Ευρωπαϊκό δίκαιο.
  • Νόμος.
  • Διοικητικές πράξεις.
  • Νομολογία. 

Λέξεις Κλειδιά: ιεραρχία των πηγών, σύνταγμα, νόμος, κανονιστική πράξη

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Πηγές του Δικαίου

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Πηγές του Δικαίου

Άσκηση

Πηγές του Δικαίου

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.