Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας - Ο μετριασμένος κοινοβουλευτισμός (Μέρος 1ο)
  1. Η πολιτική ιστορία.
  2. Από τον κατακερματισμό στην ενιαία Γερμανία.

Λέξεις Κλειδιά: Γερμανία, πολιτικό σύστημα, μετριασμένος κοινοβουλευτισμός, πολιτική ιστορία, Reichstag, Martin Luther, πολιτική διαίρεση, θρησκευτική κατανομή, πολιτική κουλτούρα, Holy Roman Empire, German Empire, Otto Furst von Bismarck, Witschaftwunder