Σχολιασμένη μετάφραση
 1. Σχολιασμένη μετάφραση.
 2. Πρωτόκολλο μεταφραστή – περιεχόμενο ανασκόπησης και ενδοσκόπησης.
 3. Πρωτόκολλο και μεταφραστικές μονάδες που δυσκολεύουν τον μεταφραστή.
 4. Δίστηλος πίνακας και σχολιασμένη μετάφραση.
 5. Παράδειγμα: Καράτσι, Πακιστάν.
 6. Προβληματικές μεταφραστικές μονάδες: παγίωση σημασιών και ενδογλωσσική μετάφραση.
 7. Διερμηνεία – διερμηνείς.
 8. Μεταφραστές για τουριστικές υπηρεσίες.
 9. Μεταφράσεις και copyright.
 10. Από τη μεταφραστική διαδικασία στο μεταφραστικό προϊόν και από το πρωτόκολλο μετάφρασης στη σχολιασμένη μετάφραση.
 11. Από την περίσταση μετάφρασης στη σχολιασμένη μετάφραση.
 12. Ελληνική μεταφρασεολογική και βάσεις βιβλιογραφίας.

Λέξεις Κλειδιά: σχολιασμένη μετάφραση, πρωτόκολλο, διερμηνεία, βάσεις βιβλιογραφίας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 2 - Σχολιασμένη μετάφραση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Σχολιασμένη μετάφραση