Μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο
  1. Κατανόηση κειμένου και πρωτότυπο.
  2. Κείμενο – παράδειγμα.
  3. Άσκηση για τη γνωριμία με τον παράγοντα «συμμορφία».
  4. Μεταφραστικές δυσκολίες αρχάριων γλωσσομαθών.
  5. Παράλληλα κείμενα.
  6. Διαγλωσσικές εντάσεις στα δύο κείμενα.
  7. Άγνωστες λέξεις φοιτητών.
  8. Βιβλιογραφία ενότητας.

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, ωοηματική, προσβασιμότητα, πρωτότυπο, κατανόηση, κείμενο