Μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις
  1. Μετάφραση λογοτεχνίας.
  2. Μεταφραστική ένταση.
  3. Πρωτότυπο.
  4. Άσκηση 1.
  5. Άσκηση 2.

Λέξεις Κλειδιά: μεταφραστική πράξη, μεταφραστικές εντάσεις, λογοτεχνία, πρωτότυπο, άσκηση