Ηλεκτρονικά ελέγχου ισχύος

Γεννήτρια τριγωνικών κυματομορφών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Thyristors, ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου (SCR). TRIAC, DIAC, Thyristor  GTO, IGCT, οπτικά διεγειρόμενα Thyristors, ελεγχόμενα MOS thyristor