Ηλεκτρονικά ελέγχου ισχύος

Γεννήτρια τριγωνικών κυματομορφών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Thyristors, ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου (SCR). TRIAC, DIAC, Thyristor  GTO, IGCT, οπτικά διεγειρόμενα Thyristors, ελεγχόμενα MOS thyristor

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 5 - Ηλεκτρονικά ελέγχου ισχύος

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Ηλεκτρονικά ελέγχου ισχύος - Α' μέρος
Ηλεκτρονικά ελέγχου ισχύος - Β' μέρος