Χαρακτηριστικά Τυχαίων Μεταβλητών – Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας για Διακριτή Τυχαία Μεταβλητή

1. Χαρακτηριστικά Τυχαίων μεταβλητών.

  1. Μέση τιμή.
  2. Διακύμανση.
  3. Διάμεσος.
  4. Επικρατέστερη τιμή.

2. Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας για Διακριτή Τυχαία Μεταβλητή.

  1. Κατανομή Bernoulli.
  2. Διωνυμική Κατανομή.
  3. Γεωμετρική Κατανομή.
  4. Κατανομή Poisson.

Λέξεις Κλειδιά: τυχαία μεταβλητή, μέση τιμή, διακύμανση, διάμεσος, επικρατέστερη τιμή, Κατανομή πιθανότητας, Διακριτή τυχαία μεταβλητή, κατανομή, Bernoulli, Poisson, διωνυμική, γεωμετρική