Περιγραφική Στατιστική
  1. Περιγραφή στατιστικών δεδομένων
  2. Περιγραφικά μέτρα στατιστικών δεδομένων

 

Λέξεις Κλειδιά: περιγραφή δεδομένων, εκτίμηση, στατιστικοί έλεγχοι, συσχέτιση, παλινδρόμηση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Σημειώσεις

5. Περιγραφική Στατιστική

Παρουσίαση

5. Περιγραφική Στατιστική

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

5.β Περιγραφική Στατιστική (μέρος Β)

Ασκήσεις

Ασκήσεις