Συσχέτιση και Γραμμική Παλινδρόμηση
  1. Συσχέτιση δύο τυχαίων μεταβλητών
  2. Ο συντελεστής συσχέτισης
  3. Σημειακή εκτίμηση του συντελεστή συσχέτισης
  4. Απλή γραμμική παλινδρόμηση
  5. Το πρόβλημα της γραμμικής παλινδρόμησης
  6. Σημειακή εκτίμηση των παραμέτρων της γραμμικής παλινδρόμησης
  7. Σχέση του συντελεστή συσχέτισης και παλιδρόμησης

Λέξεις Κλειδιά: διασπορά, διάγραμμα διασποράς, παλινδρόμηση, σημειακή εκτίμηση, διασπορά σφαλμάτων