Κλασικά υποδείγματα της διεθνούς οικονομικής θεωρίας (Heckscher-Ohlin model)
  • Κλασικά Υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας (Heckscher-Ohlin model)

Λέξεις Κλειδιά: υποδείγματα, διεθνής πολιτική, οικονομική θεωρία, Heckscher-Ohlin