Υποδείγματα
  • Κλασικά Υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας (Heckscher-Ohlin model)
  • Υπόδειγμα Deardorf

Λέξεις Κλειδιά: υποδείγματα, διεθνής πολιτική, Deardorf

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Υποδείγματα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Υποδείγματα