Εισαγωγή στην Επιστήμη της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να κάνει μια εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο της Συμπεριφοράς Καταναλωτή.

 

Λέξεις κλειδιά: εισαγωγή Συμπεριφοράς Καταναλωτή.

ΕΝΟΤΗΤΑ_01. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή