Καταναλωτής και διαδικασία λήψης αποφάσεων

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να περιγράψει τη διαδικασία που ακολουθούν οι καταναλωτές προκειμένου να πάρουν κάποια αγοραστική απόφαση.

 

Λέξεις κλειδιά: διαδικασία, καταναλωτές, αγοραστική απόφαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ_02. Καταναλωτής και διαδικασία λήψης αποφάσεων