Μάθηση

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να περιγράψει τη διαδικασία μάθησης και τις 2 βασικές προσεγγίσεις της.

 

Λέξεις κλειδιά: διαδικασία μάθησης, 2 βασικές προσεγγίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ_03. Μάθηση