Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια και σημαντικότητα των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών του καταναλωτή στον σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ.

 

Λέξεις κλειδιά: Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή: έννοια και σημαντικότητα των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών του καταναλωτή, σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ.

ΕΝΟΤΗΤΑ_07. Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή