Ταλαντωτές – Γεννήτριες σήματος

Εισαγωγή – κριτήριο ταλαντώσεων, ταλαντωτές RC, ταλαντωτές LC, πολυδονητές με Τ.Ε., ο χρονιστής (timer) 555.

 

Λέξεις Κλειδιά: ταλαντωτές, γεννήτριες σήματος, χρονιστής

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ταλαντωτές – Γεννήτριες σήματος

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ταλαντωτές – Γεννήτριες σήματος