Βασικές Αρχές Προπόνησης
  • Εισαγωγή στις ηλικιακές φάσεις του ανθρώπου
  • Αναπτυξιακή περίοδος
  • Βασικές αρχές προπόνησης στην αναπτυξιακή περίοδο
  • Διαφορές και ομοιότητες
  • Προπονητικότητα των παιδιών

Λέξεις Κλειδιά: ανάπτυξη, παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία, αναπτυξιακή περίοδος, βασικές αρχές προπόνησης, προπονητικότητα, παράγοντες απόδοσης, κορύφωση του ύψους, βιολογική ωρίμανση, προσαρμογή, φάσεις επιβάρυνσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Βασικές Αρχές Προπόνησης

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Βασικές Αρχές Προπόνησης