Ανάπτυξη δύναμης
  • Εισαγωγή στη δύναμη
  • Μεταβολή δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο

Λέξεις Κλειδιά: δύναμη, μυοτενόντιο σύμπλεγμα, μυϊκή σύσπαση, αρχιτεκτονική μυός, ροπή, ενεργοποίηση κινητικών μονάδων, ανταγωνιστική δραστηριότητα

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ανάπτυξη δύναμης

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ανάπτυξη δύναμης