Αλτικότητα
  • Ορισμός αλτικότητας
  • Προσδιορισμός τύπου αλμάτων
  • Παράγοντες που επηρεάζουν την αλτικότητα
  • Προπόνηση αλτικότητας των αναπτυξιακών ηλικιών

Λέξεις Κλειδιά: αλτικότητα, πολυαρθρική κίνηση, τύπου άλματος, μεταφορά ενέργειας, πλειομετρική προπόνηση, ισορροπία

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Αλτικότητα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Αλτικότητα