Προπόνηση Ταχύτητας
  • Δομή της ταχύτητας
  • Χρόνος αντίδρασης
  • Παράγοντες ταχύτητας
  • Προπονητικότητα ταχύτητας στα παιδιά

Λέξεις Κλειδιά: δομή της ταχύτητας, χρόνος αντίδρασης, μήκος διασκελισμού, συχνότητα διασκελισμού, συναρμογή, δρομική τεχνική, συνδυαστική προπόνηση

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Προπόνηση Ταχύτητας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Προπόνηση Ταχύτητας