Μακρόχρονος σχεδιασμός
  • Δομή μακρόχρονου σχεδιασμού
  • Περιεχόμενα προπόνησης
  • Επιπτώσεις προπόνησης

Λέξεις Κλειδιά: μακρόχρονος σχεδιασμός, περιεχόμενα προπόνησης, επιβάρυνση, σύνδρομο υπερπροπόνησης, γενική προπόνηση, ειδική προπόνηση

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μακρόχρονος σχεδιασμός

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μακρόχρονος σχεδιασμός