Ανάλυση κατά Συστάδες

Ο υπολογισμός των αποστάσεων, τα βήματα και το τελικό Δενδρόγραμμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεταβλητές, Block, συντελεστής ομοιότητας, δενδρόγραμμα Z scores, Deviation, Range

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ανάλυση κατά Συστάδες

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ανάλυση κατά Συστάδες