Περιγραφή του ελέγχου Χ^2

Η σχέση δύο μεταβλητών και οι εντολές που δίνονται στο SPSS για την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα αρχείο δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Crosstabs, συχνότητα, μεταβλητές, Χ2, Residuals

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Περιγραφή του ελέγχου x^2

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Περιγραφή του ελέγχου Χ^2