Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες και Παραγοντική ανάλυση

Εισαγωγή στην μέθοδο και οι εντολές που δίνονται στο SPSS για την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα αρχείο δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνιστώσες, ανάλυση αντιστοιχιών, παραγοντική ανάλυση, Extraction Rotation, Scores, HelpMeVote 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες και Παραγοντική ανάλυση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες και Παραγοντική ανάλυση