Εισαγωγικό μάθημα στη Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης - Ο Βαθμός Εμπλοκής – Η Σχεδίαση μίας Νέας Αλληλεπίδρασης – Οι νέες Συσκευές και η Αξία Θέσεως
  • Αναλύονται τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, που διδάσκεται με το υβριδικό μοντέλο 70% - 30%. Συνεπώς, πολλές δράσεις της κατάρτισης στο αντικείμενο μπορούν να γίνουν και εξ αποστάσεως, ενώ το υλικό από το οποίο θα αντλήσουν στοιχεία οι φοιτητές είναι υπό τη μορφή ηλεκτρονικών πηγών και μαθημάτων. Περιγράφεται ο βαθμός εμπλοκής  (eengagement factor) στη διδασκαλία με την υποχρεωτική  συμμετοχή στις διάφορες, κυρίως ηλεκτρονικής μορφής, διαδράσεις του μαθήματος. Οι φοιτητές πρέπει να συμμετάσχουν οπωσδήποτε σε τρία project που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο VLE του μαθήματος. Το πρώτο μάθημα επί του γνωστικού αντικειμένου, εξετάζει πώς η Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή μετεξελίσσεται σε Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής. Ιδιαίτερα μας απασχολούν οι συσκευές που έχουν υπολογιστική νοημοσύνη, όπως τα κινητά τηλέφωνα, αλλά και το Internet of Things. Εξετάζεται η αλληλεπίδραση σε επίπεδο metaphor, paradigm και idiom. Προσδιορίζονται το Λεκτικό, Συντακτικό και Σημασιολογικό επίπεδο διάδρασης.

Λέξεις Κλειδιά: Εισαγωγικό Μάθημα, Αλληλεπίδραση, Βαθμός Εμπλοκής, Νέες Συσκευές και Αξία Θέσεως, Metaphor, Paradigm, Idiom