Θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις
  • Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται το στυλ αλληλεπίδρασης, που μετεξελίχθη από Command based διεπαφές σε γραφικές διεπαφές, σε WWW διεπαφές τύπου hypertext και τελικά έφτασε στο επίπεδο των μοντέλων γεγονότων επιπέδου εικονικής πραγματικότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις με συγκεκριμένα παραδείγματα καταστάσεων και συσκευών με έκδηλα χαρακτηριστικά εργονομικής μελέτης. Ακολουθεί η ιεραρχική ανάλυση καθηκόντων και μία μικρή εισαγωγή στη θεωρία της Γνωστικής Ψυχολογίας και τη συσχέτισή της με το μοντέλο επεξεργασίας του ανθρώπου.
  • Η χρήση και εφαρμογή του μοντέλου Norman αναπτύσσει νέες σχεδιαστικές λύσεις με μικρότερο γνωσιακό φόρτο, που δεν δημιουργεί καινούρια metaphors αλλά προωθεί ένα νεοφανές paradigm, με ιδιαίτερες επιδόσεις στο web. Η μέθοδος GOMS χρησιμοποιείται ως βάση ανάλυσης, που εισάγει ένα πλαίσιο ανάλυσης, που μπορεί να συνδυαστεί με γλωσσικά μοντέλα και γραμματικές, καθώς και διάφορα άλλα εναλλακτικά μοντέλα που σημαίνουν πολλά για την ανθρωποκεντρική μάθηση. Στην πράξη, οδηγούμαστε από την κατανομή γνώσης στην οργανωτική, γνωστική και τεχνολογική ευελιξία  που εισάγει μοντέρνες προσεγγίσεις στο σχεδιασμό βάσει σεναρίων. Η εμπειρική και αναλυτική προσέγγιση των σεναρίων τελικά οδηγεί στο ανθρωποκεντρικό μοντέλο , με μετρήσιμους παράγοντες ευχρηστίας.

Λέξεις Κλειδιά: Στύλ Αλληλεπίδρασης, Επίπεδο Διάδρασης, Ιεραρχική Ανάλυση Καθηκόντων, Γνωσιακός φόρτος, Μοντέλο Norman, Μετεξέλιξη της μεθόδου GOMS για Οργανωτική, Γνωστική και Τεχνολογική Ευελιξία