Φορητές συσκευές & Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή - η συμβολή τους στη σχεδίαση αλληλεπίδρασης
  • Η κυκλοφορία φορητών συσκευών σε μεγάλη κλίμακα, με σχεδόν ολική πληθυσμιακή κάλυψη, προώθησε την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών όχι μόνο στο επίπεδο της φορητότητας αλλά και σ᾽αυτό της φορετότητας (wearable devices). Κατά συνέπεια, εκτός του e-Learning αρχίζει να διαδίδεται και το m-Learning. H χρήση φορητών τεχνολογιών έχει σαφέστατα πλεονεκτήματα όσον αφορά την μάθηση, και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για μία μαζική χρήση συσκευών που ενέχουν στοιχεία Brain-Computer Interface. Οι μουσικές διεπαφές αποτελούν ειδική κατηγορία που παρουσιάζει  αυξημένη διαδραστικότητα τόσο ως βιονική λειτουργία όσο και ως χαρακτηριστική έκφανση αλληλεπίδρασης με ιδιαίτερη χρήση φορητών οργάνων.  

Λέξεις Κλειδιά: Φορητές και Φορετές Συσκευές, Ηλεκτρονική Μάθηση, Brain Computer Interfaces