Από τον Ηρόδοτο μέχρι τον Απόστολο Παύλο
  • Αναφορά στην κύρια πηγή ιστορίας μεταφράσεων.
  • Οι μεταφραστές και τα μαντεία.
  • Πυραμίδες, ταξιδιώτες και μεταφραστές.
  • Μετάφραση και συναισθησία.
  • Άσκηση.

Λέξεις Κλειδιά: ιστορία μεταφράσεων, μεταφραστές, μαντεία, πολιτισμικά αντικείμενα, μεταφραστικός δανεισμός, γλωσσική προσβασιμότητα, διαγλωσσική μετάφορά, Αίγυπτος, γλωσσικές εντάσεις, πυραμίδες, Χέωψ, εικόνες του κόσμου, συναισθησία, Απόστολος Παύλος, συναισθηματικό φορτίο και κείμενα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Από τον Ηρόδοτο μέχρι τον Απόστολο Παύλο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Από τον Ηρόδοτο μέχρι τον Απόστολο Παύλο