Πληροφορική

Ενότητες

Ενότητα #02: Βασικά στοιχεία υπολογιστικού περιβάλλοντος Matlab/Octave

Την εβδομάδα αυτή θα γνωρίσουμε τις μεταβλητές, και θα αναγνωρίσουμε πως στο Matlab/Octave όλα είναι πίνακες! Θα μιλήσουμε για πράξεις και σφάλματα υπολογισμών και θα αναφερθούμε σε βασικές εγγενείς συναρτήσεις. Επίσης θα αναφερθούμε σε δομές προγραμματισμού (επαναλήψεις, έλεγχοι, σειριακή εκτέλεση, κλπ.), και στην έννοια της συνάρτησης ως αυτόνομου προγράμματος. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει:

  • Να μπορείτε να χρησιμοποιείτε μεταβλητές και να κάνετε πράξεις με αυτές, εμπλέκοντας και βασικές εγγενείς συναρτήσεις
  • Να μπορείτε να αναγνωρίζετε δομές προγραμματισμού
  • Να μπορείτε να αναπτύξετε το δικό σας απλό πρόγραμμα σε Matlab/Octave

Λέξεις Κλειδιά: μεταβλητές, πίνακες, δομές προγραμματισμού, εγγενείς συναρτήσεις

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση μαθήματος (διαφάνειες)

Μεταβλητές, Όλα είναι πίνακες, Δεδομένα, Σφάλματα, Δομές

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μεταβλητές, Όλα είναι πίνακες, Δεδομένα, Σφάλματα, Δομές

Ασκήσεις εργαστηρίου

Εργαστήριο #01: Εισαγωγή στο Περιβάλλον Matlab

Συνοδευτικό πολυμεσικό υλικό

Βιντεοδιαλέξεις 2: Βασικά Στοιχεία Matlab/Octave (Μεταβλητές, Συναρτήσεις and Γραφήματα) URL