Ενότητα #03: Συναρτήσεις

Αρχικά εξετάζουμε το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν αλγόριθμο επίλυσης για συγκεκριμένο πρόβλημα. Κατόπιν θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπτύσσουμε και να χρησιμοποιούμε  συναρτήσεις. Θα γνωρίσουμε την έννοια της εμβέλειας μίας μεταβλητής και θα συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική προγραμμάτων και τον επιμερισμό τους σε συναρτήσεις. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει:

  • Να μπορείτε να αναπτύσσετε τη δική σας απλή συνάρτηση σε Matlab/Octave.
  • Να μπορείτε να επιμερίσετε τη λύση ενός προβλήματος σε μικρότερα τμήματα που μπορούν να επιλυθούν ανεξάρτητα.

Λέξεις Κλειδιά: πρόβλημα, αλγόριθμός, εμβέλεια μεταβλητών, συναρτήσεις