Ενότητα #05: Περισσότερα για Δομές Προγραμματισμού

Εδώ θα γνωρίσουμε περισσότερες εντολές για την υλοποίηση δομών προγραμματισμού καθώς και μία σειρά από μεθόδους επίλυσης προβλημάτων που μπορούν να υλοποιηθούν με αυτές τις δομές, όπως η μέθοδος της διχοτόμησης και η ολοκλήρωση με τη μέθοδο του τραπεζίου. Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα πρέπει:

  • Να αναγνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε δομές προγραμματισμού
  • Να είσαστε σε θέση να υλοποιήσετε τη μέθοδο της διχοτόμησης και της ολοκλήρωσης με τη μέθοδο του τραπεζίου σε προβλήματα και να τις χρησιμοποιείτε απρόσκοπτα

Λέξεις Κλειδιά: δομές επανάληψης, δομές ελέγχου, μέθοδος διχοτόμησης, μέθοδος τραπεζίου