Πληροφορική

Ενότητες

Ενότητα #10: Εφαρμογές Προσομοίωσης και Matlab/Octave για "καθημερινή χρήση"

Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία αριθμητικής παραγώγισης και ολοκλήρωσης και σχετικά εργαλεία και εγγενείς συναρτήσεις σε Matlab/Octave. Παρουσιάζονται επίσης εγγενείς συναρτήσεις Matlab/Octave για την επίλυση εξισώσεων και άλλων προβλημάτων που άπτονται των σπουδών ενός φοιτητή μηχανικού (και όχι μόνο). Στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα πρέπει να είσαστε σε θέση να επιλύετε προβλήματα όπως:

  • Ο υπολογισμός ορισμένων και αόριστων ολοκληρωμάτων και παραγώγων συναρτήσεων
  • Η επίλυση πολυωνυμικών ή άλλων εξισώσεων
  • Η επίλυση γραμμικών συστημάτων με χρήση απλής άλγεβρας πινάκων-οριζουσών (όχι αριθμητικά)
  • Η πολυωνυμική προσέγγιση αριθμητικών δεδομένων (πολυωνυμική παρεμβολή)
  • Η αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση (σε εισαγωγικό επίπεδο)

Στα παραπάνω θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εγγενείς συναρτήσεις του Matlab/Octave

 Λέξεις Κλειδιά: αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση, επίλυση εξισώσεων, μαθηματικά προβλήματα

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση μαθήματος (διαφάνειες)

Matlab για «καθημερινή χρήση» - Αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση, Πολυώνυμα, Προσομοιώσεις - Random Walk

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Matlab για «καθημερινή χρήση» - Αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση, Πολυώνυμα, Προσομοιώσεις - Random Walk

Ασκήσεις εργαστηρίου

Εργαστήριο #10: Μαθηματικά με Matlab

Συνοδευτικό πολυμεσικό υλικό

Βιντεοδιαλέξεις 9-10: Τυχαίοι Αριθμοί and Προσομοιώσεις