Ενότητα #11: Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις με Matlab/Octave, εισαγωγή στο/στη Simulink

Κάνουμε μία εισαγωγή σε εξισώσεις που περιλαμβάνουν την ανεξάρτητη μεταβλητή μαζί με μία συνάρτηση και παραγώγους της (απλές διαφορικές εξισώσεις). Με τον τρόπο αυτό περιγράφουμε ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα Μηχανικού όπου η συμπεριφορά του μελετώμενου συστήματος μεταβάλλεται με το χρόνο (απλή αρμονική ταλάντωση χωρίς απόσβεση αλλά και με απόσβεση).

Επίσης κάνουμε  μία εισαγωγή στο αλληλεπιδραστικό προσομοιωτικό περιβάλλον προγραμματισμού και μελέτης συμπεριφοράς δυναμικών συστημάτων Simulink, εξετάζοντας παραδείγματα όπως η απλή αρμονική ταλάντωση. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να είσαστε σε θέση:

  • Να επιλύετε μία απλή διαφορική εξίσωση συμβολικά σε Matlab/Octave
  • Να μπορείτε να δημιουργήσετε μία απλή προσομοίωση δυναμικού συστήματος μέσω Simulink
  • Να χρησιμοποιείτε αρχεία δεδομένων στο Matlab/Octave, και να κάνετε υπολογισμούς, αναλύσεις και γραφικές παραστάσεις με αυτά.

Λέξεις Κλειδιά: ανεξάρτητη μεταβλητή, συνάρτηση, διαφορική εξίσωση