Ενότητα #12: Ανακεφαλαίωση

Γίνεται μία γενική επανάληψη εστιάζοντας στα σημαντικότερα σημεία του μαθήματος, με τη βοήθεια ενός προβλήματος-παραδείγματος: το «παιχνίδι της ζωής» και η προσομοίωση δομικών μεταβολών χάλυβα και δασικών πυρκαγιών.

Λέξεις Κλειδιά: επανάληψη, επίτευξη στόχων μαθήματος