Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ενωσιακό επίπεδο
  • Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ. 

Λέξεις Κλειδιά: θεμελιώδη δικαιώματα, ΔΕΕ, χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων