Σχέση εθνικών συνταγμάτων και δικαίου ΕΕ
  • Ο διάλογος του ΣτΕ με το ΔΕΕ, περιπτώσεις προδικαστικών ερωτημάτων.
  • "βασικός μέτοχος" πεδίο δοκιμασίας για τον αναθεωρητικό νομοθέτη και παράδειγμα λελογισμένης συνδιαλλαγής μεταξύ ΣτΕ και ΔΕΕ.

Λέξεις Κλειδιά: εθνικό σύνταγμα, ενωσιακό δίκαιο, άρθρο 28Σ