Δικαστική προστασία σε ενωσιακό επίπεδο
  • Άμεση δικαστική προστασία των ιδιωτών κατά το ά. 263 ΣΛΕΕ.
  • Το Γενικό Δικαστήριο ενώπιον των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το δικαιοδοτικό σύστημα της Ε.Ε.
  • Μορφές ελέγχου της δράσης των οργάνων της Ένωσης.

Λέξεις Κλειδιά: ατομική προσφυγή, προδικαστικό ερώτημα, ΔΕΕ