Μάθηση: Κοινωνικο-γνωστικές προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Βασικές αρχές. Το μοντέλο της αμοιβαίας αιτιότητας του Bandura (1989). Η ενίσχυση και η τιμωρία στο πλαίσιο της κοινωνικο-γνωστικής προσέγγισης. Μάθηση βασισμένη σε μοντέλα. Αυτo-αποτελεσματικότητα. Αυτο-ρύθμιση. Εφαρμογές των κοινωνικο-γνωστικών προσεγγίσεων στη σχολική τάξη. Κριτική στις κοινωνικο-γνωστικές απόψεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: μάθηση, κοινωνικο-γνωστικές προσεγγίσεις, Bandura, μοντέλο αμοιβαίας αιτιότητας, προσδοκίες, μίμηση μοντέλου, αυτο-αποτελεσματικότητα, αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

2. Μάθηση_Κοινωνικογνωστικές Προσεγγίσεις.pdf

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μαθησή: Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')
Μαθησή: Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Β')