Μάθηση: Γνωστικές προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Βασικές αρχές. Μοντέλο της επεξεργασίας των πληροφοριών. Η ενεργοποίηση και η αξιοποίηση των γνωστικών  λειτουργιών μέσα στη σχολική τάξη. Σύγχρονες γνωστικές απόψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία. Ο ρόλος της μεταγνώσης. Εφαρμογές των γνωστικών απόψεων μέσα στη σχολική τάξη. Κριτική στις γνωστικές απόψεις. 

 

Λέξεις Κλειδιά: μάθηση, γνωστικές προσεγγίσεις, επεξεργασία πληροφοριών, προσοχή, αντίληψη, μνήμη, σκέψη, μεταγνώση, στρατηγικές, εποικοδομητισμός

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

3. Μάθηση_Γνωστικές Προσεγγίσεις.pdf

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μάθηση: Γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')
Μάθηση: Γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Β')