Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση

Ορισμός, προϋποθέσεις, τεχνικές προαγωγής, κρίσιμα στοιχεία. Μεταγνωστική διδασκαλία και αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, γνώση, μεταγνώση, κίνητρα, στρατηγικές, κυκλική διαδικασία, σχεδιασμός, παρακολούθηση, έλεγχος, διόρθωση, αξιολόγηση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

4. Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση.pdf

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση (μέρος Α')
Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση (μέρος Β')